Get Adobe Flash player
Home ประวัติ สพป.ยส.๑

 

ประวัติความเป็นมา
การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต
1
..................................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กำหนดให้การบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น และให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2546 โดยรวมหน่วยงานทางการศึกษา 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยใช้อาคารของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเดิม เป็นที่ตั้ง อยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านสำราญ ริมถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเป็นทางผ่านจากตัวเมืองยโสธรไปยังอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กำกับดูแลการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ  อ.เมืองยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว  อ.มหาชนะชัย และอ.ค้อวัง 
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมีหลักการให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1 ดูแลรับผิดชอบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.ศรีสะเกษ  และได้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่13กันยายน2553 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 และราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขต ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยการ
(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(3) กลุ่มนโยบายและแผน
(4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากศูนย์กลางของจังหวัดยโสธร ประมาณ 3 กิโลเมตร มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพื้นที่ ภ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว  อำเภอมหาชนะชัย  และอำเภอค้อวัง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดอำเภอทรายมูลและอำเภอป่าติ้ว
ทิศตะวันออก ติดอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดอำเภอยางซุม และอำเภอราศีไศล จ.ศรีษะเกษ  
ทิศตะวันตก ติดอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

.........................................


 

Share