Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม สพป.ยส.เขต1 อบรมเว็บไซต์โรงเรียนด้วย Joomla รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ดร.อภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้แวะเข้าเยี่ยมชม การอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเว็บไซต์โรงเรียนด้วยโปรแกรม Joomla ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดให้พัฒนาดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558

การจัดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นนี้ เป็นรุ่นแรก ใช้เวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2555 โดยมีบุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 59 คน คณะวิทยากรในการอบรม มี นายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, นายเจษฎา คณานันท์, นายพัลลภ โพธิ์กฎ, นายศิริ ประเสริฐ และอีกหลายท่าน ผลการอบรมในเบื้องต้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเมื่อ : วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ภาพ/ข่าว : นายโอภาส มีแก้ว

Share