ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

รายงานผลการทดสอบคะแนน O-Net   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

รายงานผลการทดสอบคะแนน O-Net   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  NT

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1ปีการศึกษา 2560