ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

ข้อมูลพื้นฐานเขตพื้นที่บริการ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกอบด้วย  4  อำเภอ  44 ตำบล

                                  อำเภอเมืองยโสธร       17  ตำบล                                  อำเภอคำเขื่อนแก้ว      13  ตำบล

                                  อำเภอมหาชนะชัย       10  ตำบล                                    อำเภอค้อวัง                4  ตำบล

 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  มีจำนวน 192  แห่ง