ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

วิสัยทัศน์ (VISION)             

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

มีคุณภาพตามมาตรฐานดำรงชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

 

 

พันธกิจ (MISSION)

      1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

      2. ดำเนินการให้ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

      3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา

          ขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ

      5. สร้างความเข้มแข็งในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

      6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการ

           จัดการศึกษา

 

คำขวัญ (Slogan)

      “โรงเรียนดี นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ครูมืออาชีพ”